EN PL
OCENA PRZYDATNOŚCI WSKAŹNIKA OPADÓW UPRZEDNICH DO OPISU UWILGOTNIENIA PODŁOŻY NA ZIELONYCH DACHACH TYPU EKSTENSYWNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
2
Laboratorium Dachów Zielonych, Słupno
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(4):23-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania wskaźnika opadów uprzednich (IL) do oceny odpływów oraz uwilgotnienia w 2 modelach zielonych dachów typu ekstensywnego o różnym składzie substratu. Badania prowadzono na terenie Centrum Wodnego SGGW w Warszawie w okresie VIII–XI 2016. Do analiz wykorzystano dobowe zmiany wilgotności pomierzone metodą TDR i sumy odpływów z dachów oraz obliczone wskaźniki IL. W celu liczbowego określenia związku IL z wilgotnością podłoży oraz z odpływami z modeli dachów, zastosowano metody liniowej regresji. Otrzymane zależności wyjaśniały kształtowanie się dobowych wilgotności w zakresie 71–85%. Modele uwzględniające odpływy nie miały wysokiej wartości prognostycznej. Mniejsze wartości wilgotności odnotowano podczas całego okresu obserwacji maty wegetacyjnej na substracie SPG E-M (o składzie mineralnym) w odniesieniu do SPG E-E (o składzie mineralno-organicznym). Zaobserwowane różnice wilgotności zarówno w substratach, jak i w macie wegetacyjnej mogą wynikać z różnego składu substratów.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top