EN PL
WPŁYW WARUNKÓW WODNYCH NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE KRUSZYWA Z ŻUŻLA HUTNICZEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(3):231-240
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem pracy jest kruszywo z żużli hutniczych o uziarnieniu 0–11,2 mm, pochodzące z przeróbki odpadów zalegających na składowisku ArcelorMittal Poland w Pleszowie koło Krakowa – Nowej Huty. Celem badań było określenie wytrzymałości na ścinanie i wskaźnika nośności kruszywa w zależności od warunków wodnych, oznaczono również pęcznienie liniowe przy różnym obciążeniu próbki. Wytrzymałość na ścinanie określono w aparacie bezpośredniego ścinania, w skrzynce o przekroju 12 × 12 cm, z ramkami pośrednimi tworzącymi strefę ścinania o grubości 1 cm. Próbki formowano przy wilgotności optymalnej i wskaźniku zagęszczenia IS = 0,97, a następnie ścinano bezpośrednio po uformowaniu oraz po 3-dobowym nasączaniu wodą. Wskaźnik nośności i pęcznienie określono w cylindrze o objętości 2,2 dm3. Wartości kąt tarcia wewnętrznego i spójności oraz wskaźnika nośności były stosunkowo wysokie, co świadczy o dużej wytrzymałości na ścinanie i nośności badanego materiału. Nawodnienie spowodowało obniżenie parametrów wytrzymałościowych i nośności, przy czym parametry te były nadal stosunkowo wysokie. Pęcznienie kruszywa było stosunkowo nieduże. Uzyskane wyniki badań stanowiły podstawę do dokonania oceny możliwości wykorzystania przedmiotowego materiału do celów budownictwa drogowego.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top