EN PL
PCA JAKO NARZĘDZIE EKSPLORACJI DANYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH PRACĘ KOMÓR NITRYFIKACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TREPCZY
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-03-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(1):209-222
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W badaniach wykorzystano metodę analizy składowych głównych PCA w celu uzyskania istotnie skorelowanych wyników pomiarów online, obrazujących pracę dwóch komór nitryfikacji oczyszczalni ścieków w Trepczy w okresie od kwietnia 2014 r. do kwietnia 2016 r. Wyodrębniono trzy składowe główne, które w zakresie od 74,3 do 82,6% wyjaśniały zmienność danych oryginalnych. Stwierdzono, że pierwsza główna składowa, która w największym stopniu była związana ze zmiennością stężenia tlenu oraz azotu amonowego w komorach nitryfikacji, wyjaśniała od 38,8 do 45,0% zmienności zawartych w zmiennych pierwotnych. Podczas całego okresu badawczego zauważono w komorze nitryfikacji I słaby wpływ temperatury ścieków na stężenie azotu amonowego oraz brak korelacji pomiędzy stężeniem tlenu w ściekach a stężeniem azotu amonowego. W całym okresie badawczym, z wyjątkiem zimy 2014/2015, w komorze nitryfikacji II widoczna była bardzo silna korelacja pomiędzy stężeniem tlenu w ściekach a stężeniem azotu amonowego. Odnotowano również silną ujemną korelację wpływu temperatury ścieków na redukcję N-NH4+.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top