EN PL
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W WODACH RZEKI STRZEGOMKI POWYŻEJ ZBIORNIKA DOBROMIERZ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
2
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(3):57-69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono analizę zmienności i trendów dla koncentracji związków azotu w zlewni rzeki Strzegomki w latach 2000–2014. Badania przeprowadzono powyżej zbiornika Dobromierz, który jest rezerwuarem wody pitnej dla mieszkańców Świebodzic. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że stężenia związków azotu charakteryzowały się dużą zmiennością. Podstawowym problemem były wysokie stężenia azotu azotanowego, wynoszące w okresie badawczym średnio 5,5 mg N-NO3 · dm–3. Decydowały one o złym stanie wód rzeki Strzegomki, a wraz z wysokimi stężeniami azotu ogólnego o jej zeutrofizowaniu. Najniższą zawartość związków azotu zaobserwowano latem (azot ogólny i azotanowy) i jesienią (azot Kjeldahla i amonowy), najwyższą zaś zimą. Zawartości azotu ogólnego, azotanowego i amonowego w badanym przekroju wykazują potwierdzoną statystycznie tendencję malejącą, dla azotu Kjeldahla nie zaobserwowano istotnego trendu.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top